نقطه زن

فلزیاب زدتو5000

فلزیاب زدتو5000 فلزیاب زدتو5000 سیستم فلزیاب زدتو فلزیاب تک وپالسی است. ودر قسمت فلزیاب هاب تک کشور دسته بندی میشود.…